Change archive prefix title – thay đổi tiền tố tiêu đề lưu trữ

Mặc định của WordPress, khi bạn vào trong tác giả thì nó sẽ hiển thị Author: Tên tác giả, hay khi vào trang chuyên mục thì sẽ có dạng Chuyên mục: tên chuyên mục… tuy nhiên, nếu bạn muốn bỏ tiền tố như Author hay Chuyên mục thì chúng ta hoàn toàn có thể làm như sau.

Thêm đoạn code phía sau vào file /wp-include/themes/[Tên theme]/function.php

//Change archive page title
add_filter( 'get_the_archive_title', function ( $title ) {
	if ( is_day() ) {
		$title = sprintf( __( 'Ngày %s' ), get_the_date( _x( 'd F, Y', 'daily archives date format' ) ) );
	}
	elseif ( is_month() ) {
		$title = sprintf( __( '%s' ), get_the_date( _x( 'F, Y', 'monthly archives date format' ) ) );
	}
	elseif ( is_tag() ) {
		$title = single_tag_title( '#', false );
	}
	elseif ( is_category() ) {
		$title = single_cat_title( '', false );
	}
	elseif ( is_post_type_archive() ) {
		$title = post_type_archive_title( '', false );
	}
	return $title;
});
Cùng chuyên mục