Đăng ký thêm vị trí widget cho chân trang

Nếu bạn muốn đăng ký thêm widget cho vị trí dưới chân trang, hãy theo dõi mẫu sau. Mình sẽ đăng ký 4 widget để xuất ra 4 cột dưới chân trang. Ví dụ với theme tweenty sixteen nhé mọi người.

Trước tiên hãy mở file function.php của theme lên. Tìm tới function đăng ký widget có dạng widgets_init. Paste đoạn code sau vào trong function.

register_sidebar(
	array(
		'name'     => __( 'Bottom 1', 'twentysixteen' ),
		'id'      => 'bottom-1',
		'description'  => __( 'Appears at the bottom of the content on posts and pages.', 'twentysixteen' ),
		'before_widget' => '<section id="%1$s" class="widget %2$s">',
		'after_widget' => '</section>',
		'before_title' => '<h2 class="widget-title">',
		'after_title'  => '</h2>',
	)
);
register_sidebar(
	array(
		'name'     => __( 'Bottom 2', 'twentysixteen' ),
		'id'      => 'bottom-2',
		'description'  => __( 'Appears at the bottom of the content on posts and pages.', 'twentysixteen' ),
		'before_widget' => '<section id="%1$s" class="widget %2$s">',
		'after_widget' => '</section>',
		'before_title' => '<h2 class="widget-title">',
		'after_title'  => '</h2>',
	)
);
register_sidebar(
	array(
		'name'     => __( 'Bottom 3', 'twentysixteen' ),
		'id'      => 'bottom-3',
		'description'  => __( 'Appears at the bottom of the content on posts and pages.', 'twentysixteen' ),
		'before_widget' => '<section id="%1$s" class="widget %2$s">',
		'after_widget' => '</section>',
		'before_title' => '<h2 class="widget-title">',
		'after_title'  => '</h2>',
	)
);
register_sidebar(
	array(
		'name'     => __( 'Bottom 4', 'twentysixteen' ),
		'id'      => 'bottom-4',
		'description'  => __( 'Appears at the bottom of the content on posts and pages.', 'twentysixteen' ),
		'before_widget' => '<section id="%1$s" class="widget %2$s">',
		'after_widget' => '</section>',
		'before_title' => '<h2 class="widget-title">',
		'after_title'  => '</h2>',
	)
);

Sau đó mở file footer.php của theme ra, và paste đoạn sau vào vị trí bạn muốn hiển thị, là xong!

<aside id="content-bottom-widgets" class="content-bottom-widgets" role="complementary">
<div class="bottom-widget">
			<?php if ( is_active_sidebar( 'bottom-1' ) ) : ?>
<div class="widget-area-first">
					<?php dynamic_sidebar( 'bottom-1' ); ?>
				</div>
			<?php endif; ?>
			<?php if ( is_active_sidebar( 'bottom-2' ) ) : ?>
<div class="widget-area">
					<?php dynamic_sidebar( 'bottom-2' ); ?>
				</div>
			<?php endif; ?>
		 <?php if ( is_active_sidebar( 'bottom-3' ) ) : ?>
<div class="widget-area">
		   <?php dynamic_sidebar( 'bottom-3' ); ?>
		  </div>
		 <?php endif; ?>
		 <?php if ( is_active_sidebar( 'bottom-4' ) ) : ?>
<div class="widget-area-last">
		   <?php dynamic_sidebar( 'bottom-4' ); ?>
		  </div>
		 <?php endif; ?>
		 </div>
</aside>
Cùng chuyên mục