Tự động tải lại css sau mỗi lần thay đổi

Làm thế nào để xóa ?ver=4.9.9 sau style.css? Làm thế nào để tự động tải lại css sau mỗi lần thay đổi? Làm sao để xóa cache của css trên trang wordpress cho người dùng khi mình thay đổi. Tất cả câu hỏi đó có một cách xử lý rất dễ dàng. Đó là bằng cách thay ?ver=4.9.9 (version của wordpress đang dùng) bằng thời gian lưu file style.css cuối cùng. Bằng cách tìm trong file function.php của theme đang sử dụng. Tìm đoạn code sau (không quan trọng đoạn main-style, mỗi theme có thể một khác):

// Theme stylesheet.
wp_enqueue_style( 'main-style', get_stylesheet_uri() );

Thay nó bằng

// Theme stylesheet.
$style_ver = filemtime( get_stylesheet_directory() . '/style.css' );
wp_enqueue_style( 'main_style', get_stylesheet_directory_uri() . '/style.css', '', $style_ver );

Là OK! Mỗi lần chúng ta lưu file style.css, biến $style_ver sẽ lấy thời gian lưu cuối cùng của file dưới dạng timestamp để gắn sau ?ver=

Cùng chuyên mục